Monjardin

DONEZTEBE MONJARDIN-EKO GAZTELUA Nabarrako Herritarren Ekhimena

Monjardin-eko Gaztelu edo Fortalezia, bada esaten duenik, erromatarrek eraikitakoa dela, eta ondoren Banu Qasi-koek hobekuntzak egin zituztela. Iruineko Erresumako nafarrek Banu Qasi-koen kontra eginiko 907 ko ofentsiba, konkretuki Antso Gartzeiz I-aren erresumaldian zehar, Deio Herria-ren kontra, gazteluaren hartzearekin amaitu zen, ondoren Doneztebe Monjardin-ekoa deituko zena. Gainera errege baskoi honek erret panteoi bihurtu zuen, eta bertan izan zen hilobiratua, eta beste errege batzuk ere, halanola Gartzea Antsez eta Antso II Abarka.

Baskoien Jaun, Antso III "Nagusia" da, Iruine-ko Katedraleari donatzen diona, bere erresumaldian zehar. Champagne dinastiaren sartzearekin, ordurako Nafarroako Erresuma deiturikoan, hasten dira Erresumaren erreklamazioak Iruineko Katedraleko Kabildoarekiko, Monjardin-eko fortaleziaren posesioa zela-eta.

Tibalt I "Trobadorea"-k, apezpiku Peru Semeneitz Gazolaz-koari aurre egin zion, azken honek Iruinean zuen boterearengatik, eta bereziki Doneztebe Monjardin-eko Gazteluaren posesioarengatik. Fortaleziarengatik sortutako enfrentamentua Kabildoaren alde suertatu zen, Iruineko apezpikuak egin zituen monarkaren exkomunioaren eta Nafarroako Erresumaren inhabilitazioaren ondoren. Honek Tibalt I Erromara peregrinazioa egitera behartu zuen, horrekin lortu asmoz, Erresuma berriz ere habilitatuko zuen bula papal bat, eta bere pertsona exkomuniotik eximituko zuena.

Tibalt II "Gaztea"-k, hasten du operazio inportante eta inteligentea, Oro eta Doneztebe Monjardin-eko fortalezien ondorengo trantsiziorako, nahiz eta orduan oraindik ere har zekaketen posesioa fortalezia horietako nafar tropek, soilik nezesitate kasuan.

Frantses tropek eginiko Nabarreriaren suntsiketaren eta 1284 ean Frantziako Errege Filipe "Ausarta"-ren heriotzaren ondoren, Kabildoak burguen erdia utzi zion Erresumari baina Erromak ez zuen hau onartu 10 urte berantagoarte. Filipe hau izan zen Nafarroako Joana I-aren protektore aipatu Nabarreriaren suntsiketa garaian, eta jadanik erregina hau Frantziako errege Filipe "Ederra"-rekin ezkondua zegoen. Dena den Iruineko apezpikutzak Oro eta Monjardin-eko fortalezia oso inportante horiek kontserbatzen zituen.

Apezpiku Arnalt Barbazan-goari itxaron beharko diogu, zeinak Frantzia eta Nafarroako Filipe II "Luzea"-ren erresumaldian zehar konbentzitu bait zuen Kabildoa, Eliza eta Nafarroako Erresuma-ren arteko gerrari amaiera emateko. Arnalt, Frantziako Erregearen aurrera presentatu zen, Priore Gartzia Egues-koaz akonpainaturik. Segituan heldu ziren akordio batetara, zeinarekin Iruineko hainbat auzoen jurisdikzioa Erresumara iragan bait ziren, Monjardin eta Oro-ko Gazteluekin eta hauen auzoko herriekin batera.

Deio-k, eta berarekin Monjardin Gazteluak, Agramont (edo Peralta- Azkoien-Nafarroa) partiduan parte hartu zuen, enfrentatuz horrela Beaumont (edo Lukuze) partiduarekin, Euskal Erresumaren hondarrak suntsitu zituen gerra zibilean zehar. 1494 urtean, espainol presioa izugarri handitu zen Nafarroa murriztuaren kontra. Errege Katolikoek exigitu zieten nafar soberano Katalin I Foix-koari eta Johan III Albret-ekoari, Biana eta Zangotzako plazak. Gainera espainol tropek fortalezia klabe batzuk okupatu zituzten, halanola Lerin, Larraga, Andosilla, Allo, Santacara, Monjardin etc.

1512 an espainol tropek Nafarroako Erresumaren kontra egin zuten inbasio militarraren bidez, Luis III Beaumont-ekoak, Konte Lerin-goa eta ilegitimoki Nafarroako Kondestablea, nafarrek "Faltsario" gisa ezagutzen duten Espainiako Errege Fernandok titulatua izan ondoren, hartu zuen, Belaz Medrano-koaren agindutara zeuden nafarrek defendatzen zuten Doneztebe Monjardin-eko Gaztelua. Horretarako, Luis III Beaumont-ekoak, bere General Buruaren beneplazito eta babesa izan zuen. General Buru hori Duke Albakoa zen, eta horrela espainol tropek eraso egin zioten Monjardin-i, Iruineako okupazio militarraren ondoren.

Dukearen eta Kontearen familien artean ondoren eman zen ezkontza elkartze batek probokatzen du, Doneztebe Monjardin-eko Gaztelua Albako Etxeraen eskura iragatea, jadanik bertako populazioak sufritzen zituela Pirinioz Hegoaldeko Nafarroan eman zen okupazio militarraren asentamentua.

Baina esan beharra dago, hauek ez zirela azken episodio belikoak izan, zeren 1833 an Lehen Gerra Karlista hasten bait da, Xaho-ren hitzetan Euskaldunen intsurrekzioan zehar, artean ere Nafarroako Erresuman. Horrela Monjardin-eko fortalezia okupatu zuten indistintoki karlista eta liberalek, gerra karlistetan zehar.

Hauek dira motiboetako batzuk gaur hemen biltzeko, gure Herri zabal, eder eta sinestezinaren beste puntu geografiko honetan, harrotasunez oroit dezagun izan ginena, garena, eta izanen garena ere.

GORA NAFARROA OSOA!!

EL CASTILLO DE SAN ESTEBAN DE MONJARDÍN Nabarrako Herritarren Ekhimena

El castillo o fortaleza de Monjardín, hay quien dice que es de construcción romana, con mejoras realizadas posteriormente por los Banu Qasi. La ofensiva de los navarros del Reino de Pamplona contra los Banu Qasi, del año 907, concretamente durante el reinado de Sancho Garcés I, sobre el país de Deio, concluyó con la toma del castillo de Deioerri, que posteriormente se llamaría de San Esteban de Monjardín. Además este rey vascón lo convirtió en panteón real, donde fue enterrado, posteriormente también fueron enterrados los reyes García Sánchez y Sancho II Abarca.

Es el señor de los vascones, Sancho III "El Mayor", quien lo dona a la Catedral de Iruñea-Pamplona, durante su reinado. Con la entrada de la dinastía de Champane en el ya denominado Reino de Navarra, comienzan las reclamaciones por parte del Reino hacia el cabildo de la Catedral de Iruñea-Pamplona por la posesión de la fortaleza de Monjardín.

Teobaldo I "el Trovador", se enfrentó al obispo Pedro Ximénez de Gozalaz, por el poder que éste ostentaba en Iruñea-Pamplona y especialmente por la posesión del castillo de San Esteban de Monjardín. El enfrentamiento por la fortaleza se salda favorablemente para el cabildo, tras una excomunión al monarca y una inhabilitación del Reino de Navarra, realizadas por el obispo pamplonés, lo que obliga a una peregrinación de Teobaldo I a Roma, para conseguir con ella, una bula papal que habilitaría de nuevo el Reino y eximía a su persona de la excomunión.

Teobaldo II "el Joven", comienza una importante e inteligente operación, para la posterior transición de las fortalezas de Oro y San Esteban de Monjardín, aunque de momento solo podían tomar posesión las tropas navarras de dichas fortalezas, en caso de necesidad.

Tras la destrucción de la Nabarreria realizada por las tropas francesas y la muerte en 1284 del rey de Francia, Felipe "el Atrevido", el cual había sido el protector de Juana I de Navarra durante la comentada destrucción de la Nabarreria, y estando ya casada ésta con Felipe "el Hermoso" rey de Francia, el Cabildo cedió la mitad de los Burgos al reino, algo que no fue aceptado por Roma hasta 10 años después. De todas maneras el obispado pamplonés conservaba las importantísimas fortalezas de Oro y Monjardín.

Hay que esperar al obispo Arnaldo de Barbazan, el cual durante el reinado de Felipe II "el Largo" Rey de Navarra y Francia, convence al cabildo para poner fin a la guerra entre la iglesia y el Reino de Navarra. Arnaldo se presentó ante el rey en Francia, acompañado por el prior García de Egües. Rápidamente se llegó aún acuerdo, con el cual, la jurisdicción de ciertos barrios de Iruñea-Pamplona pasaban al Reino, junto a los castillos de Monjardín y Oro y los pueblos vecinos de éstos.

Deio y con ello la fortaleza de Monjardín, tomo el partido de Agramont (o Peralta- Navarra) enfrentándose así al partido de Beaumont (o Luxe), durante la sangrienta guerra civil que asoló los restos del Reino vasco en el siglo XV. En el año 1494, la presión española se incrementó considerablemente contra la Navarra reducida. Los reyes católicos exigieron a los soberanos navarros, Catalina I de Foix y Juan III de Albret, las plazas de Biana y Zangotza. Además tropas españolas ocuparían varias fortalezas claves, como Lerín, Larraga, Andosilla, Allo, Santacara, Monjardín, etc.

En 1512 con la invasión militar realizada por tropas españolas sobre el Reino de Navarra, Luís III de Beaumont, conde de Lerin e ilegítimamente Condestable de Navarra, al ser titulado por el rey español Fernando, conocido por los navarros como "el Falsario", se apodera del castillo de San Esteban de Monjardín, el cual estaba defendido por los navarros a las ordenes de Vélaz de Medrano. Para ello, Luís III de Beaumont, contó con el beneplácito y el apoyo de su general en jefe. Dicho general en jefe era el Duque de Alba, y así las tropas españolas atacaron Monjardín, tras la ocupación militar de Iruñea-Pamplona.

Una unión matrimonial posterior, entre la familia del duque y la del conde, provoca que el castillo de San Esteban de Monjardín pase a poder de la casa de Alba, cuando el asentamiento de la ocupación militar española en la Navarra del sur del Pirineo, ya la sufrían los naturales del país.

Pero estos, hay que decirlo, no fueron sus últimos episodios bélicos, ya que en 1833 estalla la primera guerra carlista, durante la insurrección de los vascos que denominó Agustin Xaho, en el aún pese a todo, Reino de Navarra. Así la fortaleza de Monjardín es ocupada por carlistas y liberales, indistintamente durante las guerras carlistas.

Estos son algunos de los motivos por los que hoy nos hemos reunido aquí, en otro punto geográfico dentro de nuestro extenso, bello e increíble país, para recordar con orgullo lo que fuimos, lo que somos y también lo que seremos.

GORA NABARRA OSOA!!

LE CHÂTEAU DE DONEZTEBE DE MONJARDIN Nabarrako Herritarren Ekhimena.

Il y a certains qui réclament que le fort de Monjardin a été construit dans le modèle romain, avec quelques améliorations apportées plus tard par le Banu Qasi. Avec l'attaque contre le Banu Qasi par les navarrens du royaume d'en 907 de Pampelune, sous le Roi Santxo Garcés I, dans le pays de Deio, fini avec la capture du château Deioerri, qui plus tard a été connu comme château de Doneztebe de Monjardin. En plus du ce, ce roi Baskon l'a converti en cimetiere royal, où il lui-même a été enterré. Plus tard d'autres rois comme García Sanchez et Santxo II Abarca ont été également enterrés là.

Ce château a été donné à la cathédrale d'Iruñea-Pampelune par le Roi Santxo III "le grand" ou également connu en tant que "Monsieur du Baskons" pendant son temps dans la puissance. Une fois que le royaume de Pamplona était retitré pendant que le royaume de Navarre, à la suite de l'apparition du dinasty de Champane, le royaume commençait à réclamer la possession du château de Monjardin par les chefs de la cathédrale d'Iruñea-Pampelune. Theobald I "le trovateur", fait face vers le haut de l'évêque Pedro Ximenez de Gozalaz, puissance de fort qui plus tard exercé dans Iruñea-Pampelune, principalement dans le respect à la commande du fort de Doneztebe de Monjardin.

Le affrontement fini avec la victoire des conseillers municipaux de la cathédrale qui a appliqué l'excommunication du roi et de desámorcer du royaume de Navarre, fait par l'évêque de la ville Iruñea-Pamplona, qui oblige Theobald I pour faire un voyage de la pérégrination à Rome pour obtenir à partir du pape un document qui renverrait le royaume de Nabarra ses fonctions et le protéger contre être sanctionnée avec l'excommunication.

Des ans après de Theobald II "le jeune", a commencé une nouvelle et intelligente opération pour regagner les forts d'Oro et de Doneztebe de Monjardin, qu'à ce moment-là seulement la force de bras de nabarran pourrait prendre à possession de tels châteaux, si nécessaire. Après la destruction du Nabarrería au nom des troupes françaises et la mort du roi de la France "Phillipe le bold"" en 1284, le conseiller municipal d'Iruñea-Pampelune a rapporté la moitié de la ville au royaume, qui n'a pas été accepté par Rome jusque à dix ans après. À l'heure de cette transaction la reine Juana I de Navarre, a été mariée au roi de la France "Phillipe le beau".

Néanmoins, l'évêque de Pampelune a toujours gardé les forts beaucoup importants d'Oro et de Monjardin. Était nécessaire pour attendre jusqu'à ce que l'évêque Arnaldo de Barbazan soit venu pour convaincre les conseillers municipaux de finir le conflit armé entre l'église et le royaume de Navarre, pendant le règne de Phillipe II "le long un" roi de Navarre et de la France. Étape d'Arnaldo dedans avant le roi en France, ayant Garcia de Egües antérieur comme compagnon. Les ententes étaient rapidement atteint dans ce que les quelques voisinages d'Iruñea-Pampelune ont été cédés au royaume, parmi ces propriétés ont été incluses les châteaux d'Oro et de Monjardin, entre d'autres petits villages à côté d'eux.

Deio et également le fort de Monjardin a dégrossi par la partie d'Agramont (Peralta-Navarre) dans son combat contre la partie de Beaumont (Luxe) pendant la guerre civile horrible qui a complètement détruit le reste du royaume Basque au quinzième siècle. En 1494, l'Espagne a augmenté son excédent de pression le Navarre réduit. Les rois catholiques exigent aux Rois Catalina I de Foix et Juan III d'Albret, les villes nabarrans de Biana et de Zangotza. En outre, les troupes espagnoles ont occupé de nombreux villes et forts de grande importance, tels que Lerín, Larraga, Andosilla, Allo, Santacara, Monjardin, etc…

Luis III de Beaumont et comte de Lerin et de Condestable de Navarre illegitime nomme par le Roi espagnol Fernando, également connu sous le nom de "le faux" par des beaucoup de Navarrens, a pris le possession du château Doneztebe de Monjardin qui a été défendu par le Navarrens sous les ordres de Vélaz de Medrano. Tout ceci s'est produit pendant l'invasion des troupes espagnoles au-dessus du royaume de Nabarra en 1512. Luis III de Beaumont a atteint son objectif de conquête d'Iruñea- Pamplona grâce au son commandant en chef Duche d'Alba, ansi le fort de Doneztebe de Monjardin est tombé dans des envahisseurs

Un mariage postérieur parmi les familles du Duche et du compte apportés comme conséquence que la famille du Duche d'Alba a établi son dominion au-dessus du château de Doneztebe de Monjardin, une fois que l'Espagnol faisait coloniser l le reste de territoire Nabarran du sud du Pyrennes. Plus plus d'en 1833 où ce fort souffrent encore un autre épisode de violence armée, il était la première guerre de Carlist, pendant l'insurrection des Basques dans royaume de Navarre toujours appelé par Agousti Xaho. Et d'une telle manière de nouveau, Doneztebe de Monjardin tombe sous la pression des bras et il est occupé par des carlists et des libéraux pendant les guerres de carlist, indistinct.

Ce sont certaines des raisons que nous sommes ici aujourd'hui, dans un autre point géographique de notre grand, belle et incroyable pays. Pour se rappeler fièrement ce qu'avons été, que nous sommes et également ce qui serons à l'avenir nous.

VIVE LA GRAND NAVARRE ! !

THE CASTLE OF DONEZTEBE OF MONJARDIN Nabarrako Herritarren Ekhimena.

There are some people who claim that the fort of Monjardin was built in Roman style, with some improvements made later by the Banu Qasi. With the attack against the Banu Qasi by the nabarrans of the Kingdom of Pamplona en 907, under the king Santxo Garcés I, in the country of Deio, ended with the capture of the castle Deioerri, which later was known as the castle of Doneztebe of Monjardin. In addition to that, this Baskon king converted it into a royal cemetery, where he himself was buried. Later on other kings like García Sanchez and Santxo II Abarca were also buried there.

This castle was donated to the Cathedral of Iruñea-Pamplona by the king Santxo III « The Great » or also known as « Mister of the Baskons » during its time in power. Once the Kingdom of Pamplona was renamed as Kingdom of Navarre, with the appearance of the dinasty of Champane, the kingdom began claiming the possession of the castle of Monjardin through the leaders of the Cathedral of Iruñea-Pamplona.

Theobald I « The Trovator », faced up the bishop Pedro Ximenez de Gozalaz, for the power that the later exercised in Iruñea.Pamplona, mainly in regards to the control of the fort of Doneztebe of Monjardin. The confrontation ended with the victory of the councilmen of the cathedral who applied the excommunion of the king and deactivation of the Kingdom of Navarre, made by the bishop of the city Iruñea-Pamplona, which forced Theobald I to make a trip of peregrination to Rome to obtain from the Pope a document that would return the Kingdom of Navarre its normal functions and would protect him from being sanctioned with excommunion.

Years later Theobald II « The Youngster », began a new and intelligent operation to regain the forts of Oro and Doneztebe de Monjardin, which at that time only the nabarran arm forces could take possession of such castles, if needed.

After the destruction of the Nabarrería on behalf of the French troops and the death of the king of France « Phillipe The Bold » in 1284, the councilman of Iruñea-Pamplona yielded half of the town to the kingdom, which was not accepted by Rome until ten years later. At the time of this transaction the queen of Nabarra Juana I of Navarre, was married to the King of France « Phillipe The Beau ». Nevertheless, the bishop of Pamplona always kept the very much important forts of Oro and Monjardin.

Was necessary to wait until the bishop Arnaldo de Barbazan came to convince the Councilmen to end the armed conflict between the Church and the Kingdom of Navarre, during the reign of Phillipe II « The Long One » King of Navarre and France. Arnaldo step in before the King in France, having the prior Garcia de Egües as companion. Accords were reached quiclky in which some neighborhoods of Iruñea-Pamplona were ceded to the Kingdom , among those properties were included the castles of Oro and Monjardin, among other small villages next to them.

Deio and also the fort of Monjardin sided by the party of Agramont (Peralta-Navarre) in its fight against the party of Beaumont (Luxe) during the gruesome civil war that completely destroyed the rest of the Basque Kingdom in the fifteenth century. In 1494, Spain increased its pressure over the reduced Navarre. The Catholic Kings demand to the nabarran kings Catalina I of Foix and Juan III of Albret, the cities of Biana and Zangotza. In addition, the Spanish troops occupied numerous towns and forts of great importance, such as Lerín, Larraga, Andosilla, Allo, Santacara, Monjardin, etc.

Luis III of Beaumont Count of Lerin and illegitimately named Condestable of Navarre by the Spanish King Fernando, also known as « The Fake One » by many Nabarrans, took possession of the castle Doneztebe of Monjardin which was defended by the Nabarrans under the orders of Vélaz de Medrano. All this happened during the invasion of the Spanish troops over the Kingdom of Navarre in 1512. Luis III of Beaumont attained its objective of conquest Iruñea-Pamplona thanks to his commander in chief Duche of Alba, and in such way the fort of Doneztebe of Monjardin fell in possession of the invaders.

A later wedding among the families of the Duche and the Count brought as consequence that the family of the Duche of Alba established its dominion over the castle of Doneztebe of Monjardin, once the Spanish had invaded and colonized the rest of the Navarren territory south of the Pyrennes.

More over in 1833 this fort suffered yet another episode of armed violence, it was the First Carlist War, during the insurrection of the Basques in the still called Kingdom of Navarre by Agousti Xaho. And in such way once again, Doneztebe of Monjardin falls under the pressure of arms and it is occupied by carlists and liberals during the carlist wars, indistinctly.

These are some of the reasons we are here today, in another geographical point of our great, beautiful and unbelievable country. To remember proudly what we have been, what we are and also what we shall be in the future.

LONG LIFE TO THE THE GREAT NAVARRE !! 

Fuente: http://nabarrakoherritarrenekhimena.blogspot.com/2008/04/doneztebe-monjardin-eko-gaztelua.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License